Statut Drukuj Wyślij znajomemu

STATUT

 

 

JELENIOGÓRSKIEGO  STOWARZYSZENIA

 

 

OSÓB BEZROBOTNYCH

 

 

DZIAŁA NA MOCY USTAWY Z DNIA 7 KWIETNIA 1989 r. PRAWO O STOWARZYSZENIACH ( Dz. U. Nr 20 poz. 104, z późniejszymi zmianami)

oraz niniejszego  statutu  

 

JELENIA GÓRA 23.04.2001

 

 

 ROZDZIAŁ   1

 

 

 

NAZWA,TEREN DZIAŁANIA,SIEDZIBA,CHARAKTER PRACY

STOWARZYSZENIA

 

 

1.Tworzy  się  stowarzyszenie pod nazwą:

Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych.

2.Terenem działania jest obszar Polski a  siedzibą miasto Jelenia Góra.

    Adres Stowarzyszenia.

    58 500 Jelenia Góra

    ul. Wolności 28.

3.Stowarzyszenie jest zarejestrowane  w sądzie i posiada osobowość prawną.

4.Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe, bez ustanawiania odrębnej podmiotowości prawnej tych oddziałów.   

5.Znak Stowarzyszenia jest zastrzeżony.

6.Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Prezesa JSOB.

7.J.S.O.B. może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych stowarzyszeń o takim samym profilu działania, jeżeli to nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których stroną jest Polska. 

8.J.S.O.B. opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

9.Stowarzyszenie jest niezależne od organów administracji państwowej i samorządowej.

                                                              

                                                    

ROZDZIAŁ 2

 

 

 

CELE I ZADANIA

 

 

 Celem J.S.O.B jest:

 

 1.Tworzenie systemu obrony dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych bezrobotnych i    

     bezdomnych.

 2. Zapobieganie bezrobociu przez obronę istniejących miejsc pracy.

 3. Poszukiwanie zatrudnienia dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.

 4. Przyczynia się do tworzenia warunków umożliwiających powstawanie nowych miejsc  

     pracy.  

 5. Organizowanie społecznego ruchu walki z bezrobociem.

 6. Organizowanie możliwości przekwalifikowania zawodowego.

 7. Wyłanianie i wspieranie kandydatów wywodzących się ze środowisk osób bezrobotnych w wyborach parlamentarnych i samorządowych wszystkich szczebli.

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania przez:

 

1.reprezentowanie  swoich członków wobec : pracodawców, władz i  organów administracji   

     państwowej oraz organizacji i  instytucji społecznych.

  2.udzielanie pomocy prawnej i zawodowej swoim członkom.

  3. organizowanie  i kierowanie akcjami protestacyjnymi.

  4. inicjowanie samopomocy członków stowarzyszenia.

5. rozwijanie i popieranie wszelkich inicjatyw i działań zmierzających do przeciwdziałaniu bezrobociu na zasadzie współdziałania z organami administracji państwowej i samorządowej.

6. integrację członków i sympatyków stowarzyszenia do aktywnego udziału w pracach stowarzyszenia.

7. rozwijanie działalności medialnej.

8.Stowarzyszenie może  zawierać porozumienie o współdziałaniu z  innymi stowarzyszeniami odpowiadającym podobnym zasadom.

   9.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w różnych formach umożliwiającej finansowanie   całej działalności J.S.O.B., według zasad określonych przepisami prawa PKD.

01.41.A:Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi.

01.41.B:Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

20.40.Z:Produkcja opakowań drewnianych.

22.13.Z:Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych.

31.62.B:Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego gdzie indziej niesklasyfikowana.

37.10.Z:Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu.

45.22.Z:Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.

45.25.D:Wykonywanie robót budowlanych murarskich.

45.31.A:Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli.

45.32.Z:Wykonywanie robót budowlanych i izolacyjnych.

45.33.A:Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnego.

45.33.B:Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.

45.33.C:Wykonywanie instalacji gazowych.

45.43.A:Posadzkarstwo.

45.41.Z:Tynkowanie.

45.44.A:Malowanie.

52.72.Z:Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego.

55.40.Z:Bary.

55.51.Z:Stołówki.

55.52.Z:Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych.

70.20.Z.Wynajm nieruchomości na własny rachunek. Obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie.

70.32.Z.Zarzadzanie nieruchomościami na zlecenie.

75.50.A:Działalność związana z pośrednictwem pracy.

74.70.Z:Sprzatanie i czyszczenie obiektów.

74.84.A:Działalność związana z organizacją targów i wystaw.

74.87.B.Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

80.42.A.Nauka języków obcych.

80.42.B.Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane.

    

10.Prowadzenie działalności charytatywnej oraz po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, może prowadzić zbiórkę pieniędzy w publicznych miejscach.

11.W ramach posiadanych środków pieniężnych może udzielać pomocy finansowej  swoim członkom. 

12. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ochrony środowiska, ochrony zdrowia, ochrony praw obywatelskich oraz pomocy społecznej.

13. Stowarzyszenie występuje w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących statutowych celów organizacji.

                                                 

                                                    

                                                            

ROZDZIAŁ  3

 

CZŁONKOWIE  I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 

1.Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

   a. zwyczajnych

   b. honorowych.

2.Członkiem zwyczajnym może być  każdy pełnoletni  obywatel Polski który zadeklaruje wolę działania pomocy i pracy w zakresie  urzeczywistnienia celów stowarzyszenia wynikających ze statutu.

3.Członkiem zwyczajnym może zostać każdy po złożeniu deklaracji pisemnej.

4.Członkom zwyczajnym przysługują następujące prawa:

  a. uczestniczenie w zebraniach Stowarzyszenia

  b. korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

  c. bierne i czynne prawo wyborcze

5.Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a.       przestrzegać postanowień statut

b.      brać udział w życiu Stowarzyszenia

c.       solidarnie uczestniczyć w akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie

d.      dbać o dobre imię Stowarzyszenia

e.       regularnie opłacać składki członkowskie

6.Członkostwa Stowarzyszenia nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji  członkowskiej.

7.Członkostwo honorowe nadaje się na wniosek  Zarządu osobom szczególnie zasłużonym 

   dla Stowarzyszenia, mogą to być osoby  prawne i fizyczne.

 8.Członek honorowy posiada wszelkie prawa przysługujące członkom  zwyczajnym.

 9.Członek honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich

 10.Członkostwa  honorowego pozbawia się poprzez  uchwałę  Zarządu Stowarzyszenia

 11.Utrata członkostwa następuje w razie:

a.       dobrowolne wystąpienie

b.      wykluczenie na mocy uchwały Zarządu JSOB z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu JSOB.

c.       niepłacenie składek członkowskich przez okres 12 miesięcy

d.      śmierci członka Stowarzyszenia

e.       działanie na szkodę Stowarzyszenia

                                              

 

 

ROZDZIAŁ  4

 

 

 

WŁADZE  STOWARZYSZENIA

 

1.Władze  Stowarzyszenia pochodzą z wyboru.

2.Wybory odbywają się na następujących zasadach:

 a. nie ogranicza się liczby kandydatów

 b. głosuje się na poszczególnych kandydatów

 c. przewodniczącego wybiera walne zebranie

 d. odwoływanie członka władz odbywa się na takich zasadach jak wybór

3.Władzami  Stowarzyszenia są:

       a. Walne  Zebranie

       b. Prezes

       c. Zarząd  Stowarzyszenia

       d. Komisja Rewizyjna 

4.Walne Zebranie jest najwyższą władzą  Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie. Walne Zebranie zwołuje Zarząd. Zawiadomienie o terminie zebrania powinno nastąpić przynajmniej 14 dni przed terminem zebrania.

5.Do uprawnień Walnego Zebrania należy:

   a. Uchwała Statutu

   b. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

   c. Ustalenie wysokości  składek

   d. Rozpatrywanie wniosków i postulatów

  .e. Zatwierdzanie planów

   f. .Ocena pracy Zarządu

   g. Określenie strategii działania  Stowarzyszenia

   h. Udzielenie Zarządowi absolutorium

   i.  Rozpatrywanie odwołań członków  Stowarzyszenia

6.Zarząd Stowarzyszenia składa się:

n     Prezesa Stowarzyszenia

n     W-Prezesa

n     Sekretarza

n     Skarbnika   

n     Członków  honorowych Zarządu 

 

 

                                                                                                                                

7.Do zakresu działania  Zarządu należy:

   -kieruje pracami Stowarzyszenia.

    -wykonuje uchwały Walnego Zebrania.

   -zwołuje Walne Zebranie.

   -administruje majątkiem Stowarzyszenia.

   -podejmuje decyzje w sprawie protestu.

   -powołuje rzecznika prasowego.

8.Kadencja  Zarządu trwa  cztery lata.

9.Zebranie Zarządu jest zwoływane przez Prezesa lub jego zastępców. 

   a. W przypadku  ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka zarządu Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład osobowy  tych władz  jest uzupełniony przez Prezesa Zarządu spośród nie wybranych kandydatów  wg . kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć1/3 liczby członków pochodzących  z wyboru.          

10.Uchwały Zarządu zapadają większością głosów.

11.Komisja Rewizyjna  jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej  należy:

a. Kontrola co najmniej raz w roku   działalności Stowarzyszenia.

b. Składanie WALNEMU ZEBRANIU CZLONKÓW sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę  udzielenia absolutorium władzom  Stowarzyszenia.

c. Prawo  żądania zwołania posiedzenia ZARZĄDU  celem omówienia uwag i wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

d. Prawo zwołania WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW w razie nie zwołania go przez  Zarząd w terminie lub  w  trybie ustalonym w statucie.

12.Komisja Rewizyjna  składa się z 3 członków, w tym :przewodniczący, zastępca, oraz sekretarz.

13.Kadencja  Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

 

 

                                                       

 

ROZDZIAŁ  5

     

 

    

 

AKCJA  PROTESTACYJNA

 

 

 

1.Po  wyczerpaniu innych form działalności Stowarzyszenie może podjąć akcję protestacyjną.

 

 

                                                     

 

 

                                        

  ROZDZIAŁ 6

 

 

  FUNDUSZE  I  MAJĄTEK  STOWARZYSZENIA

 

 

1.Fundusze Stowarzyszenia tworzone są:

a.       opłaty  wpisowe i składki członkowskie.

b.      darowizny, dotacje i zapisy

c.       wpływy z działalności statutowej

d.      wpływy z ofiarności społecznej.

e.       Dochody z majątku J.S.O.B.

2.Składki przeznaczone są  na działalność finansową Stowarzyszenia.

3.Gospodarka finansowa Stowarzyszenia jest jawna.

4.Działalność finansowa jest zgodna z obowiązującym prawem.

5.Majatek J.S.O.B. stanowią nieruchomości , ruchomości i fundusze.

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                            

ROZDZIAŁ  7

 

 

 

 

ZMIANA STATUTU  I ROZWIĄZANIE  STOWARZYSZENIA

 

 

 

1.Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne  Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów ,przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

 

                                                     

ROZDZIAŁ 8

                                                                                            

 

                                            

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

  1. Statut  Stowarzyszenia wchodzi w życie po uprawomocnieniu  się postanowienia sądu rejestrowego.

  2.Wsprawach nie uregulowanych statutem mają odpowiednio zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104).

 

 

 

                                                 

Sekretarz J.S.O.B.                                                                               Prezes

 

 

             Andrzej Cieślak                                                 mgr  Janusz Jędraszko

 

 

 

 

 

 

 
Top Module Empty

JSOB na Facebooku